baner1
ยินดีต้อนรับ.สู่..กองโสต ศอ นาสิกกรม และ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา>>>>>>>>
ent1

111

baner2
1 คลินิกพิเศษ
1 คลินิกนอกเวลา

ent3
b หอผู้ป่วยชั้น 20/2
b ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
bหอผู้ป่วย 8/3
b ห้องตรวจการได้ยินและฝีกพูด
bศูนย์นอนกรน
q1
star1 คณะกรรมการ PCT
star1 คณะกรรมการเวชระเบียน
star1 คณะกรรมการอุบัติการณ์ความเสี่ยง
star1 คณะกรรมการ Heath Promotion
jai1
star1 งานวิจัยของกอง/ภาควิชา
ตารางตรวจโรค
ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 09.00 – 15.00 น.
ห้องทดสอบภูมิแพ้  
ทำทดสอบภูมิแพ้ ( Skin test ) ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น
ฉีดยาภูมิแพ้ ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ทางหูคอจมูก ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 09.30 – 12.00 น.

111 คลินิกพิเศษ

1 1.คลินิกโรคภูมิแพ้ หู คอ จมูก :ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 09.30 – 12.00 น.
1 2.คลินิกโรคจมูก และ ไซนัส : ทุกวันอังคาร 13.00 – 15.30 น.
1 3.คลินิกโรคหู และ เวียนศรีษะ : ทุกวันหฤหัสบดี 13.00 – 15.30 น.
  4.คลินิกโรคมะเร็งทาง หู คอ จมูก : ทุกวันจันทร์ 13.00 – 15.00 น.
  5.คลินิกโรคหู คอ จมูก เด็ก : ทุกวันศุกร์ 13.00 – 15.00 น.
  6.คลินิกนอนกรน : ทุกวันพฤหัส 13.00 –  15.00 น.
1 7.คลินิกความผิดปกติของเสียง : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

ตารางคลินิกนอกเวลา ณ. ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ

jai1
jai1
jai1

หมายเหตุ

ตรวจความผิดปกติและแก้ไขการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

จันทร์-พฤหับดี   16.30 - 19.30         ร.ท.โยธิน รอดทอง      

เสาร์                  09.00 - 12.00         พ.อ.พงษ์เทพ หาญชุมพล

 

1 ประวัติภาควิชา
1พันธกิจ/วิสัยทัศน์
1แผนการทำงานของภาควิชา
1หลักสูตร
1บุคลากรสายสนับสนุนของภาคฯ
1การประกันคุณภาพการศึกษา
1นวัตกรรม

pop1
pop2
menu1
1
3
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
วพม.
6
2
รพ.พระมงกุฏเกล้า
พบ.
4
6
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า .>>>>>>>>>.115 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10410 Tel. 02-3547711 ต่อ 93655