ชื่อหน่วยงาน    
    : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตราสัญญาลักษณ์

ที่ตั้ง       : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๖ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
                  โทรศัพท์ ๐ ๒ - ๓๕๔ ๗๖๐๐-๒๘ ต่อ ๙๓๖๘๕    โทรสาร ๐ ๒ - ๓๕๔ ๔๑๐๙
                 
ประวัติความเป็นมา
                 กอง โสต ศอ นาสิกกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  โดยใช้ชื่อว่า   แผนก หู คอ จมูก แบ่งเป็น ๒ แผนก  คือ   แผนกโสต ศอ นาสิก  และ  แผนกหลอดลม-หลอดอาหาร  ต่อมาในปี ๒๕๑๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กอง โสต ศอ นาสิกกรรม  มี อัตรา หน.กอง เป็น พันเอกพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาโรค ทาง หู คอ จมูก
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า และได้จัดตั้ง ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าใช้คำย่อว่า “ภสล. กศ.วพม.” แยกออกจาก กอง โสต ศอ นาสิกกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า เพื่อรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนนักเรียนแพทย์ทหาร โดยตรง  โดยมี พ.อ.อัศวิน  เทพาคำ (ยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาคนแรก  มีสถานที่ตั้งสำนักงาน ที่ตึกตรวจโรค ชั้น ๖ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ย้ายสำนักงานไปยังตึก ๘ ชั้น ชั้น ๓ ห้องประชุมอรนุช นนทวานิช และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ย้ายสำนักงานมายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๖ (รวมกับกองบังคับการกองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.๖)  โดยมีรายนามลำดับอาจารย์หัวหน้าภาควิชาดังต่อไปนี้ คือ


                ๑. พล.อ. อัศวิน  เทพาคำ                  ตั้งแต่  ๑๑ พ.ย.๑๗ – ๒๐ มี.ค.๒๔


                ๒. พ.อ.หญิง อรนุช  นนทวานิช    ตั้งแต่  ๒๐ มี.ค.๒๔ – ๑๑ ต.ค.๓๓


                ๓. พล.ท. ศิริเกียรติ            ประเสริฐศรี        ตั้งแต่  ๑๒ ต.ค.๓๓ – ๑๑ พ.ค.๓๕

                ๔. พล.ต. ภานุวิชญ์              พุ่มหิรัญ              ตั้งแต่  ๑๒ พ.ค.๓๕ –       ต.ค.๔๓


               ๕. พล.ท. ปานศักดิ์  กล้าณรงค์ราญ           ตั้งแต่         ต.ค.๔๓ –       ต.ค.๔๔
  

                ๖. พ.อ.ผศ.สุรศักดิ์  พุทธานุภาพ    ตั้งแต่         ต.ค.๔๔ – ๒๕ ต.ค.๔๗


                ๗. พ.อ.ชัชวาล  บูรณรัช                   ตั้งแต่  ๒๖ ต.ค.๔๗ –    ๒ ต.ค.๕๐

   
                ๘. พ.อ.รศ. กรีฑา  ม่วงทอง            ตั้งแต่     ๓ ต.ค.๕๐ – ปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

แรกเริ่ม      
          ใช้ห้องจักรี ชั้น 2 ของ วังพญาไท เป็นห้องตรวจโรค และ ห้องผ่าตัด  ส่วนตึกผู้ป่วยขอยืมเตียงของกองศัลยกรรม   ต่อมาย้ายห้องตรวจโรคและห้องผ่าตัดมายังชั้น 6 ตึกตรวจโรค    ในปี 2515  ตึกศักดิเดชและตึก 8 ชั้นสร้างเสร็จ  จึงมีตึกผู้ป่วยเป็นของตนเองที่ ชั้น ๑  ของตึกศักดิ์เดช เป็น หอผู้ป่วยหญิง,  ชั้น ๓  ของตึกศักดิ์เดช เป็น หอผู้ป่วยพิเศษ ,  ตึก ๘ / ๓ เป็น หอผู้ป่วยชาย  และย้ายห้องผ่าตัดมาอยู่ชั้น 4  ของตึกศักดิ์เดช  และในปัจจุบันได้มีการสร้างอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๖ รอบพระชนน์พรรษา จึงย้ายสถานที่มาอยู่ ณ. ที่ตั้งปัจจุบัน ดังนี้

 สถานที่ที่ตั้งปัจจุบัน
                                ๑.  ห้อง บก. ภาควิชา และ บก. กองฯ  ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
                                ๒.  ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก  ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
                                ๓.  ห้องผ่าตัดหู คอ จมูก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
                                ๔.  หอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐/๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
                                ๕.  หอผู้ป่วยสามัญชาย - หญิง ตึก ๘/๓
                โดยมีห้องประชุมห้องประชุมธนาคารออมสิน ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ และ  ห้องประชุม พลเอก ชาญชัย  ชรากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นห้องสำหรับจัดการเรียนการสอน นักเรียนแพทย์ทหาร และ แพทย์ประจำบ้าน

 ขอบเขตงาน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา/ กอง โสต ศอ นาสิกกรรม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

  1. ให้การตรวจวินิจฉัยโรค, การรักษาและส่งเสริมป้องกัน แก่ผู้ป่วยทาง หูคอ จมูก
  2. ให้การศึกษาและฝึกอบรมทางหู คอ จมูก แก่ แพทย์ประจำบ้าน หู คอ จมูก  นพท. นรพ. และ บุคลากรสายแพทย์
  3. วิจัยและพัฒนางานด้านวิชาการ และการบริการทาง หู คอ จมูก
  4. ปฏิบัติภารกิจพิเศษทั้งในและนอกหน่วยตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

กอง โสต ศอ นาสิกกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า ได้จัดให้มีการสอนแพทย์ประจำบ้าน( Residency Training in Otolaryngology )  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยโสต สอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  จนปัจจุบันมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นจำนวน ๓๐ รุ่น ( ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ) และ ให้การเรียนการสอนแก่ นักเรียนแพทย์ทหารปี  ๔  วิทยาลัยแพทย์ศาสตรพระมงกุฎเกล้า ที่ผ่านเข้ามาเรียนวิชานี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  จนปัจจุบัน


รายนามอาจารย์แพทย์ จาก อดีต จน ปัจจุบัน
พล.ท. อัศวิน  เทพาคำ                                                  พล.ต. เสริม หรูสกุล(เกษียณปี 2539)       
พ.อ.หญิง อรนุช  นนทวานิช (เกษียณปี 2545)             พล.อ ชาญชัย ชรากร(เกษียณปี 2549) 
พอ. สมศักดิ์ จันทรศรี  ( ลาออกปี 2535)                     พล.ท.ศิริเกียรติ  ประเสริฐศรี(เกษียณปี 2550)
พอ. ณัฐพล  จันทรอัมพร  ( ลาออกปี 2542)                 พล.ต.ภานุวิชญ์  พุ่มหิรัญ
พล.ท.ปานศักดิ์  กล้าณรงค์ราญ (เกษียณปี 2551)       พ.อ.หญิง ญาณิศา  โมกขมรรคกุล
พ.อ.พงษ์เทพ  หารชุมพล                                            พ.ท. ฉัตรินทร์ นพจินดา( ลาออกปี 2539)                    
พ.อ.สุรศักดิ์  พุทธานุภาพ                                            พ.อ.ชัชวาล บูรณรัช
พ.อ.กรีฑา  ม่วงทอง                                                    พ.ท. สุรพล หลิมประเสริฐศิริ( ลาออกปี 2549)                    
พ.อ.ประสิทธิ์  มหากิจ                                                 พ.อ.หญิง พนมวัลย์  บุณยมานพ
พ.ต. วีรวัฒน์ อุรหเลขกะ ( ลาออกปี 2537)                  พ.อ.สุรเดช  จารุจินดา
พท.สุนทร สาครรัตน์ ( ลาออกปี 2544)                      พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา
พอ. ปิยลาภ  วสุวัต                                                      พ.อ. ชนะ ลิมิตเลาหพันธ์
พ.อ. ฤทัย กลั่นนุการ                                                   พ.อ.สุธี  รัตนาธรรมวัฒน์
พ.ท.ขจรเกียรติ  ประสิทธิเวชชากูร                             พ.ท.ธฤต  มุนินทร์นพมาศ
พ.ท.หญิง สารภี  เจริญโภคราช                                   พ.ท.หญิง สุภัทรี  นิรัติศัย
พ.ต.หญิง อุศนา พรหมโยธิน                                      ร.ท.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
ร.ต. โยธิน รอดทอง

 

ผู้เรียบเรียง
                                                                    พ.อ.กรีฑา  ม่วงทอง
                                                                         อจ. หน.ภาควิชา ภสล.กศ. วพม.
                                                                             ๒  กันยายน ๒๕๕๒